top of page

Aan welke verplichtingen inzake asbest moet u voldoen als gebouwenbeheerder ?

Verhuurt u professionele panden aan werkgevers? 


Dan zijn de werkgevers die zich vestigen in deze gebouwen louter huurder van deze panden. In dit geval is het principe van goed huisvaderschap van toepassing, meer bepaald het burgerlijk wetboek in hoofde van huur- verhuur.

Als er werkzaamheden in het gebouw ondernomen moeten worden, is het aan de werkgevers om de eigenaar/verhuurder/gebouwenbeheerder aan te spreken. Het is daarom aan te raden  een overeenkomst, contract, service level agreement (SLA) of document op te maken waarin de beheerder – verhuurder duidelijk aangeeft wat hij voor zijn rekening neemt, en wat de huurder voor zijn rekening neemt.
 

Wanneer moet u een asbestinventaris (laten) opmaken?

Als verhuurder of eigenaar van een gebouw, bent u niet verplicht om een asbestinventaris op te stellen. Deze verplichting behoort toe aan de werkgever die gevestigd is in het gebouw. Bent u zelf werkgever, dan zal u wel een inventaris moeten opstellen voor het gebouw waarin u gevestigd bent.

Elke werkgever is namelijk verplicht om een asbestinventaris op te stellen voor het gebouw. Hiertoe heeft deze verschillende mogelijkheden:

  • Zelf opstellen in samenwerking met zijn preventieadviseur

  • Een beroep doen op een expert die werkzaam is bij een erkend asbestlabo

Het opstellen van een asbestinventaris heeft  als doel een overzicht  te geven van het asbest dat in een gebouw aanwezig is en dit aan zowel de interne als externe werknemers te communiceren zodat zij weten waaraan ze kunnen blootgesteld worden en de nodige preventiemaatregelen kunnen treffen.

Er bestaan twee soorten asbestinventarissen:

  • Niet-destructieve asbestinventaris: inventaris van de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw (na de inventarisatie moeten alle asbesthoudende materialen en deuren van lokalen of machines waarin asbest aanwezig is, aangeduid worden met een pictogram ‘ a-asbest’)

  • Destructieve asbestinventaris: inventaris van rechtstreeks zichtbare asbesthoudende materialen die wordt opgesteld bij onderhouds- of renovatiewerken of de sloop van een gebouw

De niet-destructieve asbestinventaris moet jaarlijks hernieuwd worden.

Een destructieve asbestinventaris moet enkel opgesteld worden wanneer renovatiewerken uitgevoerd worden. Op deze manier kunnen asbesthoudende materialen veilig verwijderd worden. Bijkomende verplichtingen specifiek per gewest, kan u hier terugvinden.

Bent u als gebouweigenaar reeds in het bezit van een asbestinventaris? Dan bent u wel verplicht om hiervan een kopie aan de huurders te bezorgen.

Wat moet u als gebouwbeheerder doen wanneer er zich een asbestincident voordoet?

We spreken van een asbestincident wanneer er onzorgvuldig wordt omgesprongen met asbesthoudende materialen of afvalstoffen. Probeer eerst contact op te nemen met de schuldige om hem te wijzen op zijn fouten. Wanneer deze persoon echter geen gehoor geeft, en de overtreding ernstig is, is het mogelijk om een asbestincident te melden. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden:

bottom of page