top of page

Frequently Asked Questions

Onze experts beantwoorden de meest gestelde vragen. Zijn er nog onduidelijkheden, aarzel dan niet om ons te contacteren.

1. Wie kan een aanvraag indienen ?
2. Wanneer is het nuttig een aanvraag in te dienen?
3. Welke asbestziekten komen in aanmerking voor een schadevergoeding van het Asbestfonds?

Wie kan een aanvraag indienen ?

In principe mag iedereen een aanvraag voor schadeloosstelling indienen. Of u nu ambtenaar, zelfstandige, bediende of werkloos bent. Opdat uw aanvraag aanvaard zal worden, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Wanneer is het nuttig om een aanvraag in te dienen?

 

In geval van mesothelioom raden wij altijd aan een aanvraag in te dienen omdat de kans op erkenning groot is.

 

Voor de andere asbestziekten kan u de redenering omkeren: tenzij er sprake is van een duidelijke (professionele) asbestblootstelling in het verleden, is de kans klein dat de aanvraag positief zal worden beantwoord. Als vuistregel wordt gehanteerd dat werknemers in België sinds het jaar 2000 nauwelijks nog zijn blootgesteld aan asbest en dat matige blootstellingen nog voorkwamen tussen 1985 en 2000.

Personen die voor 1985 werkzaam waren in typische beroepen met een hoge asbestblootstelling raden we wel aan een aanvraag in te dienen.

 

Welke asbestziekten komen in aanmerking voor een schadevergoeding van het Asbestfonds?

Het Asbestfonds keert een schadevergoeding uit voor wie het slachtoffer is van:

 • Mesothelioom

 • Asbestose

 • Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen

 • Longkanker veroorzaakt door asbest

 • Larynxkanker veroorzaakt door asbest

 • Eierstokkanker veroorzaakt door asbest

 

Voor alle ziekten moet bewezen worden dat de blootstelling aan asbest in België is gebeurd. Voor asbestose komen daar nog enkele blootstellingscriteria bij.

 

Wat met ziekten veroorzaakt door asbest waarvoor het Asbestfonds geen schadevergoeding geeft?

Wie blootgesteld is aan asbest, kan ook een andere ziekte oplopen. We denken hier vooral aan pleurale plaques.

Desondanks deze ziekte het gevolg is van blootstelling aan asbest, bezorgt deze  geen arbeidsongeschiktheid  en vergt ze geen medische behandeling. Het Asbestfonds biedt hier dan ook geen tussenkomst.


Ambtenaren of werknemers uit de privésector die aan een dergelijke asbestgerelateerde ziekte lijden, kunnen wel eventueel een beroep doen op Fedris voor een schadeloosstelling, mits voldaan wordt aan de erkenningscriteria van Fedris.

 

 

Hoe dient u als slachtoffer een aanvraag in?

U dient een aanvraag in aan de hand van onderstaande formulieren:

Stuur deze documenten naar het Asbestfonds – Sterrenkundelaan 1 – 1210 Brussel.

Wat gebeurt er nadat u een aanvraag hebt ingediend?

Zodra wij alle documenten ontvangen hebben, controleren onze medewerkers of alle nodige informatie aanwezig is. Indien nodig bevragen we u of uw arts voor bijkomende inlichtingen. Vervolgens zal u een brief met de contactgegevens van uw dossierbeheerder ontvangen binnen een termijn van 14 dagen.


Alvorens een beslissing te nemen, doorlopen we volgende stappen:

 • Inzamelen van gegevens over uw beroepsloopbaan.
  (Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan uw asbestziekte ook als een beroepsziekte erkend worden bij Fedris.  In dat geval zal Fedris u automatisch een beslissing meedelen.)

 • Controleren of er voldoende aanwijzingen zijn dat de blootstelling aan asbest in België heeft plaatsgevonden.
  Dit gebeurt door onze ingenieurs.   Het is mogelijk dat zij rechtstreeks met u contact opnemen.

 • Onderzoek van uw medisch dossier:

  • Om de diagnose van mesothelioom te bevestigen doet het Asbestfonds/Fedris een beroep op de deskundigheid van de Mesothelioomcommissie, een panel van anatoompathologen uit alle Belgische universiteiten.

  • Als u een aanvraag indient voor een andere asbestziekte is het mogelijk dat u een medisch onderzoek moet ondergaan in ons gebouw in Brussel. U wordt hiervoor per brief uitgenodigd.

Op basis van de verzamelde elementen neemt het Asbestfonds een gemotiveerde beslissing. U zal deze per aangetekend schrijven ontvangen.

Wij doen al het mogelijke om u het resultaat van het onderzoek van de aanvraag snel mee te delen, maar hou er rekening mee dat de beoogde termijn (4 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag) soms overschreden wordt, vooral wanneer we afhankelijk zijn van externe informatie.

Hoeveel bedraagt uw schadevergoeding als mesothelioomslachtoffer?

 

 • Een forfaitair bedrag van 2185,20 EUR per maand (volgens de index van 01/11/2023).

 • Een eenmalige vergoeding van 11.951 EUR (volgens de index van 01/11/2023).

Hoeveel bedraagt uw schadevergoeding als slachtoffer van een asbestose/longkanker/strottenhoofdkanker/eierstokkanker/bilaterale pleurale verdikkingen?

Een forfaitair maandelijks bedrag van 21,85 EUR (volgens de index van 01/11/2023) in functie van het erkende verlies van de fysieke geschiktheid uitgedrukt in %.

 

Kan u ondersteuning krijgen van een andere persoon bij uw dagelijkse handelingen?

Het is mogelijk dat u omwille van uw ziekte hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (u verplaatsen,  uw maaltijd bereiden of gebruiken, u wassen, u kleden, uw woning onderhouden, uw boodschappen doen …). In dit geval hebt u mogelijks recht op een bijkomende vergoeding voor hulp van een andere persoon. Laat dan het ‘medisch getuigschrift hulp van een andere persoon’ (AFA 04 N)  invullen door uw arts en stuur dit naar Asbestfonds – Sterrenkundelaan 1 – 1210 Brussel.


De bijkomende vergoeding wordt vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van de hulp, op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon. Wie nood heeft aan hulp van een andere persoon op voltijdse basis, ontvangt maandelijks een vergoeding van 1994,18 EUR (volgens de index van 01/11/2023). Voor hulp op halftijdse basis betaalt het Asbestfonds een bedrag van 997,09 EUR (volgens de index van 01/11/2023). Deze vergoedingen zijn niet cumuleerbaar wanneer ze reeds vergoed worden door Fedris.

Kan u zowel een aanvraag indien bij Fedris als bij het Asbestfonds?

Wanneer u een aanvraag indient bij Fedris zal  het Asbestfonds automatisch ook uw rechten onderzoeken betreffende de door het Asbestfonds erkende ziektes.

 

Kan u als nabestaande een aanvraag indienen?

Als een asbestslachtoffer overlijdt, kan u als  nabestaande een aanvraag indienen via het ‘aanvraagformulier schadeloosstelling wegens overlijden’ (AFA 03 N)

Het formulier AFA 03 N bestaat uit twee delen:

 • Deel 1 : in te vullen als nabestaande

 • Deel 2 : in te vullen door de arts die het overlijden heeft vastgesteld/die de gezondheidstoestand van de overledene heeft opgevolgd (uw huisarts, specialist, …).

 

Als het slachtoffer een vergoeding bij ons ontving en we over uw gegevens beschikken, sturen we u het formulier automatisch op. We vragen het formulier, ingevuld, binnen de maand naar ons terug te sturen.

 

Had het slachtoffer geen dossier bij ons bij leven?

Dan beschikt u als nabestaande over een termijn van zes maanden vanaf het overlijden van het slachtoffer om een aanvraag in te dienen.​ Stuur de laatste medische verslagen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de overledene samen met het ingevulde aanvraagformulier schadeloosstelling wegens overlijden (AFA 03 N) naar: Asbestfonds – Sterrenkundelaan 1 – 1210 Brussel.

Hoeveel bedraagt uw schadevergoeding als nabestaande van een mesothelioomslachtoffer?

 

 

Hoeveel bedraagt uw schadevergoeding als nabestaande van een slachtoffer van asbestose/longkanker/strottenhoofdkanker/eierstokkanker/bilaterale pleurale verdikkingen?

 

 

Zijn de vergoedingen die het Asbestfonds uitkeert belastingvrij?

De vergoedingen die het Asbestfonds uitkeert zijn belastingvrij en worden niet in rekening gebracht voor de berekening van het recht op andere sociale of bijstandsuitkeringen.

 

Wat kan u doen als u niet akkoord gaat met een beslissing van het Asbestfonds?

Als u de beslissing van het Asbestfonds betwist, kunt u in beroep gaan binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum waarop u de beslissing werd betekend. U dient het beroep in bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Zie hier de lijst.

 

U kunt dit doen:

 • ofwel door een schriftelijk verzoekschrift afgegeven bij of aangetekend verstuurd aan de griffie van de arbeidsrechtbank.

 • ofwel door dagvaarding, maar aangezien het om een indieningswijze tegen betaling gaat, zal het Asbestfonds de tenlasteneming van de kosten die hieraan verbonden zijn, betwisten.


U vindt meer informatie over de wijze om dit beroep in te dienen op de keerzijde van uw beslissingsbrief. De kosten voor die procedure zijn ongeacht het resultaat volledig ten laste van het Asbestfonds, behalve als het verzoek tergend en roekeloos is. 

 

U moet in ieder geval zelf de kosten en erelonen van uw arts(en) en advoca(a)t(en) betalen. Weet ook dat de indieningswijze van het beroep m.b.t. het Asbestfonds verschilt van die van Fedris.

>> Lees hier de rechtsmiddelen m.b.t. Fedris

Biedt het Asbestfonds begeleiding aan asbestslachtoffers?

 

We bieden asbestslachtoffers en hun nabestaanden de mogelijkheid tot gratis begeleiding aan door een sociaal assistent.
>> Lees hier meer over wat onze begeleiding inhoudt.

Kan u een vergoeding van het Asbestfonds ontvangen en uw zaak ook via de rechtbank aanvechten?

Nee, de wet bepaalt dat een vergoeding door het Asbestfonds het u de mogelijkheid ontneemt een vordering voor de rechtbank in te stellen tegen de aansprakelijke derde (bijvoorbeeld de werkgever), behalve wanneer deze de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.

 

Via welke weg ontvang u uw schadeloosstelling?

Zodra uw aanvraag aanvaard is, zal u binnen de 45 dagen volgend op de positieve beslissing het bedrag van de schadeloosstelling ontvangen. U zal deze vergoeding ontvangen door een storting op het zichtrekeningnummer dat u hebt opgegeven.

Waar vindt u alle reglementeringen in verband met het Asbestfonds?

De feitelijke naam van het Asbestfonds is het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. Het beheer wordt geregeld door Fedris

Het Asbestfonds zelf bestaat dankzij de programmawet van 27 december 2006 (Belgisch Staatsblad van 28 december). Op 29 mei 2007 verscheen er een koninklijk besluit ter uitvoering deze programmawet.

>>Lees meer in de rubriek wetgeving.

4. En wat dan met de ziekten waarvoor het Asbestfonds geen schadevergoeding geeft?
5. Hoe dient u als slachtoffer een aanvraag in?
6. Wat gebeurt er nadat u een aanvraag hebt ingediend?
7. Hoeveel bedraagt uw schadevergoeding als mesothelioomslachtoffer?
8. Hoeveel bedraagt schadevergoeding als slachtoffer van asbestose/longkanker/strottenhoofdkanker/bilaterale pleurale verdikkingen?
9. Kan u ondersteuning krijgen van een andere persoon bij uw dagelijkse handelingen?
10. Kan u zowel een aanvraag indien bij Fedris als bij het Asbestfonds?
11. Kan u als nabestaande een aanvraag indienen?
12. Hoeveel bedraagt uw schadevergoeding als nabestaande van een mesothelioomslachtoffer?
13. Hoeveel bedraagt schadevergoeding als nabestaande van een slachtoffer van asbestose/longkanker/strottenhoofdkanker/bilaterale pleurale verdikkingen?
14. Zijn de vergoedingen die het Asbestfonds uitkeert belastingvrij?
15. Wat kan u doen als u niet akkoord ben met een beslissing van het Asbestfonds?
16. Biedt het Asbestfonds begeleiding aan slachtoffers?
17. Kan u een vergoeding van het Asbestfonds ontvangen en uw zaak ook via de rechtbank aanvechten?
18. Via welke weg ontvangt u uw schadeloosstelling?
19. Waar vindt u alle reglementeringen in verband met het Asbestfonds ?
bottom of page