top of page

Partner

Onder partner verstaan we de overlevende echtgenoot of echtgenote of de wettelijk samenwonende partner, die overeenkomstig artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek, een samenlevingscontract heeft afgesloten voor de notaris waarin expliciet vermeld wordt dat de partners elkaar wederzijds zullen helpen, zelfs al dit na een eventuele breuk financiële gevolgen kan hebben. 

Als het huwelijk werd gesloten of de wettelijke samenwoning aanving na het tijdstip waarop het slachtoffer aanspraak is beginnen te maken op de bij deze wet georganiseerde schadeloosstelling, moet er minstens een jaar verlopen zijn tussen het huwelijk/de wettelijke samenwoning en het overlijden van het asbestslachtoffer, tenzij er op het moment van het overlijden een kind ten laste was waarvoor één of beide echtgenoten of samenwonenden kinderbijslag ontvingen

Ex-partner

In het kader van een ontbonden wettelijke samenwoning, de langstlevende partner die conventioneel onderhoudsgeld genoot, heeft deze recht op een vergoeding, maar deze mag niet meer bedragen dan het onderhoudsgeld. 

Kinderen

Zowel kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, als kinderen ouder dan 18 die nog recht hebben op kinderbijslag, hebben recht op een vergoeding.

partner - ex partner
kind
bottom of page