top of page

Wat gebeurt er nadat u een aanvraag hebt ingediend?

Zodra alle documenten ontvangen zijn, controleren de dossierbeheerders van de toekenningsdiensten van Fedris of alle nodige informatie aanwezig is. U ontvangt een brief met de contactgegevens van uw dossierbeheerder en indien nodig bevragen we u of uw arts voor bijkomende inlichtingen.

De verwerking van uw dossier omvat de volgende stappen:

  • Uw dossierbeheerder verzamelt extra gegevens over uw beroepsloopbaan. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan uw asbestziekte immers ook als een beroepsziekte erkend worden. Daarom wordt een aanvraag tot erkenning altijd onderzocht in het kader van het Asbestfonds, maar ook in het kader van het beroepsziektenstelsel. In het geval dat u ook een vergoeding kunt krijgen in het kader van het beroepsziektenstelsel, zal Fedris u automatisch een beslissing meedelen.

  • Een ingenieur van de afdeling Risicobepaling controleert of er voldoende aanwijzingen zijn dat de blootstelling aan asbest in België heeft plaatsgevonden. Indien nog, is het mogelijk dat zij rechtstreeks contact met u opnemen.

  • Het medische team onderzoekt of u, of de overledene, aangetast bent/was door de ziekte waarvoor schadeloosstelling wordt aangevraagd.

    • Om de diagnose van mesothelioom te bevestigen doet het Asbestfonds/Fedris een beroep op de deskundigheid van de Mesothelioomcommissie, bestaande uit anatoompathologen uit alle Belgische universiteiten.

    • Als u een aanvraag indient voor een andere asbestziekte is het mogelijk dat u een medisch onderzoek moet ondergaan in ons gebouw in Brussel. U wordt in dat geval ruim op voorhand schriftelijk verwittigd.

Op basis van al deze verzamelde elementen neemt het Asbestfonds een gemotiveerde beslissing, die u per aangetekend schrijven zult ontvangen. Wij doen al het mogelijke om u het resultaat van het onderzoek van de aanvraag snel mee te delen, maar hou er rekening mee dat de beoogde termijn (vier maanden na ontvangst van de volledige aanvraag) soms overschreden wordt, vooral wanneer we afhankelijk zijn van externe informatie.

bottom of page